Klik hier voor notulen 2017 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering (Nederlandse Bridge Club Pattaya)
Maandag 24 september 2018 bij Tulip House, Jomtien Beach Road, Jomtien.

Bestuursleden aanwezig waren:
Hr. M Corporaal, Hr. F. Blokker, Mevr. D. de Vries, Hr. P. Wijnbergen
Wegens absentie van secretaresse mevr. N. Allaard, de hr. W. de Vries bood aan te notuleren.

 • a) De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen welkom.
  Het quorum 25% van de aktieve leden (40) was gehaald. 16 Leden waren aanwezig al dan
  niet met een machtiging.
  · De voorzitter dankte alle leden van het bestuur die het afgelopen jaar aktief waren.
  b) Algemeen overzicht van de aktiviteiten over het afgelopen jaar.
  · De hr. J. v.d. Pol en de hr. F. Blokker organiseerden een suksesvolle winter bridge drive in
  januari 2018. 52 Leden hebben genoten van gezellig bridgen, de prachtige lokatie en het
  lekkere eten. Er werd in 2 lijnen gespeeld: A en B.
  · De hr. M. Corporaal regelde de suksesvolle zomer bridge drive bij Thai Garden Resort.
  Hier speelden 32 leden verdeeld over lijn A en B.
  · In april werd er 1 lokatie toegevoegd aan de al 2 bestaande lokaties. Er wordt nu
  gespeeld : zondags bij Tulip House, dinsdags bij de hr. D. Bosma thuis en donderdags bij
  Thai Garden Resort.
  Wegens evt. andere drukke aktiviteiten op zondag, kan er af en toe niet gespeeld worden
  op zondag bij Tulip House. Wanneer dat het geval is, worden de leden op tijd geinformeerd.
 • c) Verslag van de penningmeester.
  De penningmeester gaf een duidelijk overzicht van de inkomsten en uitgaven over het
  afgelopen jaar.
  · Belangrijkste aandachtspunt: Er is een negatief inkomen wat veroorzaakt werd door extra
  uitgaven i.v.m. de nieuwe speel lokatie, de aanschaf van wettelijk geregistreerde Thaise
  speelkaarten en het lidmaatschap van de Chonburi League. Behalve het lidmaatschap van
  de Chonburi League, zijn de andere kosten die gemaakt zijn niet struktureel en is de
  verwachting dat dit jaar weer gebalanceerd afgesloten kan worden. Echter, een bedrag
  zal opzij gezet worden voor de viering van het 15-jarig bestaan.
 • d) Verslag vande Kascommissie.
  De kascommissie , vertegenwoordigd door de hr. G.J. van der Heide, was uiterst tevreden
  over de accuraatheid en het bijhouden van de boeken. Op het verzoek iets meer
  gespecificeerde informatie te geven, werd snel en adequaat gereageerd. De Hr. van der

Heide deelde derhalve mede dat de boeken in goede orde bevonden werden en vroeg de
vergadering mevr. De Vries en het hele bestuur decharge te verlenen over het jaar
2017/2018
· Opmerking: de hr. J. v.d. Pol, die deel uitmaakte van de kascommissie, kon wegens
gezondheidsredenen niet bij de vergadering zijn. De vergadering wenste hem een spoedig
herstel toe.

 1. e) Decharge van de penningmeester en het bestuur.
  De leden hebben unaniem vóór decharge van de penningmeester en het bestuur
  gestemd.
  · De voorzitter dankte de kascommissie, de penningmeester en het bestuur.
 2. f) (Her-) verkiezing bestuursleden.
  Aftredend en niet herkiesbaar zijn : secretaresse mevr. N. Allaard en bestuurslid de hr. P.
  Wijnbergen. De voorzitter dankte mevr. Allaard en de hr. Wijnbergen voor hun grote
  inzet de afgelopen jaren. Unaniem werden de volgende nieuwe kandidaten gekozen:
  Mevr. A. Lutjen, secretaresse en de hr. P. Glas bestuurslid lid. De hr. G. Verbruggen zal
  indien aanwezig de heer P. Glas een handje helpen.
  · De heer G. Barel en de hr. M. Pulles werden unaniem gekozen als nieuwe kascommissie.
  · De hr. G. Verbruggen werd unaniem gekozen als wedstrijdleider, verantwoordelijke voor
  alle bridge aktiviteiten.
  · De voorzitter dankt alle aftredende bestuursleden hartelijk voor hun support de
  afgelopen jaren en roept alle leden op ook support te verlenen.
 3. g) Aktiviteiten plan voor het komend jaar.
  De NBCP wil dit jaar 2 bridge drives organiseren. De winter drive zal gehouden worden in
  de 2e of 3e week van januari. Omdat de club afgelopen jaar 15 jaar bestond, wil het
  bestuur de winter drive dit jaar speciaal maken. (idee-en en support zijn van harte
  welkom). De zomer drive zal worden gehouden eind Julie of begin augustus bij Thai
  Garden Resort.
 4. h) Algemene opmerkingen van de voorzitter:
  De voorzitter wees er nogmaals op dat roken aan de bridgetafels niet is toegestaan.
  · De voorzitter pleitte voor respect naar elkaar toe en onze normen en waarden hoog te
  houden. De NBCP is een gezellige club waar vriendschappelijk en voor je plezier gespeeld
  wordt. Het is belangrijk dat leden participeren en niet altijd het werk door dezelfde
  mensen laat doen.
  · Samen met de hr. G.J. van der Heide is de voorzitter aan het onderzoeken wat de voor-en
  nadelen zijn om lid te worden van de Nederlands Bridge Bond (NBB). ‘n Voordeel zou
  kunnen zijn dat de NBCP gebruik zou kunnen maken van de NBB website. Een ander

voordeel zou kunnen zijn dat spelers die lid zijn van de NBB bonus punten zouden kunnen
krijgen voor de spellen die zij bij onze club gespeeld hebben. Nadeel is het lidmaatschap
van 150 euro per jaar voor de club + 22 euro per jaar per lid. Voor niet leden zou ongeveer
40 Baht per keer betaald moeten worden, bovenop de knip. Hierover werd uitvoerig
gediscussieerd in de vergadering, maar er was geen consencus. Het belangrijkste
argument was dat het NBB lidmaatschap niet relevant is voor Nederlandse en niet-
Nederlandse spelers die in Pattaya wonen en nooit in Nederland spelen. Bovendien is de
website van de NBB in het Nederlands wat voor de niet-Nederlands sprekende leden on-
interessant is.

 1. i) Rondvraag
  De hr. G. Verbruggen stelde voor een kompetitiereglement te introduceren. Dit zou
  tijdens alle speeldagen gebruikt kunnen worden. Zodra deze regels in het Engels en
  Nederlands beschikbaar zijn, kunnen ze toegepast worden als beslissend makend feit
  tijdens oneenigheden aan de speeltafels. Dit voorstel werd unaniem aanvaard.
  · De hr. C. Paparigian stelde voor een ad hoc commissie van 3 personen aan te stellen. Deze
  commissie zou geinstalleerd worden onmiddellijk na afloop van de bridge, indien een
  dispuut aan tafel niet tot ieders tevredenheid zou zijn afgehandeld. De beslissing van
  deze commissie zou bindend moeten zijn. Dit voorstel werd uitgebreid tijdens de
  vergadering besproken maar werd tegen gestemd.
  · Namens alle leden dankte de hr. G. Barel alle bestuursleden voor hun toewijding en harde
  werken. Dit werd met luid applaus ontvangen.

  De voorzitter dankte alle aanwezigen voor hun support en hoopt op een fantastich 2018/2019